Warunki i regulamin zwiedzania

Ulgi i zwolnienia z opłat

Zgodnie z Ustawą o muzeach:

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5) kombatantom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
5) dzieciom do lat 7.

Bilet "Muzeum za złotówkę" zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1 września 2013 roku przysługuje:

Dzieciom i młodzieży w wieku 716 lat. Bilet obowiązuje na zwiedzanie wyłącznie ekspozycji stałych w pałacu i parku.

Więcej informacji na temat akcji MKiDN „Muzeum za złotówkę” znajdą Państwo tutaj 

 Warunki zwiedzania:

- Grupy wycieczkowe rezerwują bilety na zwiedzanie pałacu przynajmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem: 

 telefonicznie: 22 54 42 850 (od poniedziałku do piątku w godz. 916),
– e-mailowo: bilety@muzeum-wilanow.pl,
online: poprzez moduł rezerwacji online

- Osoby zwolnione z opłat otrzymują bilety bezpłatne jako dowody wejścia do pałacu, parku i na ekspozycje.

- Ceny biletu pełnego i ulgowego na koncerty i inne formy działalności kulturalnej są ustalane indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia.

- Wystawy czasowe w Oranżerii goście zwiedzają indywidualnie.

- Czwartek jest dniem bezpłatnego wstępu do pałacu. Z bezpłatnego wstępu tego dnia korzystać mogą jedynie osoby zwiedzające pałac indywidualnie. Goście zwiedzają pałac bez przewodnika. Bezpłatne bilety na określoną godzinę są do odebrania w kasie pałacowej w dniu zwiedzania. Liczba biletów wejściowych ograniczona. 

- Dniem bezpłatnego wejścia do parku jest również czwartek.

- O wcześniej nieplanowanych zmianach w udostępnianiu wystaw muzeum informuje co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

- Fotografowanie i filmowanie we wnętrzach pałacu z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych urządzeń jest zabronione. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym gościom. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych.

- Nie wolno opierać aparatów fotograficznych oraz kamer na ścianach, zabytkach, gablotach oraz innych urządzeniach.
- Zabrania się fotografowania oraz filmowania elementów systemów ochrony przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych.
- Zastrzega się możliwość zabronienia fotografowania zabytków nie należących do muzeum.

- Na terenie parku można wykonywać zdjęcia i nagrania filmowe bez opłat, jeśli wykorzystane będą dla celów niekomercyjnych i nie będą powodować zniszczeń zabytkowego otoczenia. W przeciwnym razie konieczna jest zgoda muzeum, zawarta w formie umowy cywilno-prawnej, w której określone będą warunki płatności w zależności od przeznaczenia fotografii lub nagrań i uciążliwości udostępnienia terenu, z uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniem zabytków i innych składników majątkowych instytucji.

- W przypadku indywidualnych życzeń, po uprzednim uzgodnieniu, organizujemy odpłatnie grupowe zwiedzanie pałacu i wystaw w godzinach wieczornych, które może być połączone np. z koncertem, wykładami etc. Szczegółowe informacje można uzyskać w muzealnym Dziale Obsługi Publiczności pod numerem tel. (22) 54-42-800 lub za pośrednictwem poczty internetowej: dop@muzeum-wilanow.pl

- Wprowadzanie rowerów i  zwierząt na teren dziedzińca pałacowego oraz parku jest zabronione (nie dotyczy psów przewodników osób niepełnosprawnych). Rowery można pozostawić przed bramą pałacową, przypinając je do specjalnych stojaków.

Polecane