Praca w Dziale Komunikacji Społecznej | zgłoszenia do 12 lipca 2019 r.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poszukuje osoby do Działu Komunikacji Społecznej na stanowisko asystenta muzealnego.

fot. W. Holnicki

Oferujemy pracę dla absolwenta/absolwentki z wykształceniem wyższym lub studenta/studentki studiów drugiego stopnia historii sztuki.

Szukamy osoby zainteresowanej historią sztuki nowożytnej i posiadającej wiedzę w tym zakresie, dla której pisanie tekstów informacyjnych w języku polskim nie jest problemem, posługującej się językiem angielskim zarówno w mowie, jak i w piśmie, osoby pracowitej, dobrze zorganizowanej, otwartej na współpracę i wymianę doświadczeń, chętnie uczącej się w procesie i ceniącej sobie pracę zespołową.

Docenimy również:

 • znajomość innych języków europejskich, np. włoskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość obsługi CMS (systemu administrowania stroną internetową).

Zadania takiej osoby polegałyby m.in. na:

 • współpracy przy organizacji wystaw czasowych, konferencji naukowych, seminariów, wizyt studyjnych i wizyt dziennikarzy w ramach organizowanych w muzeum projektów;
 • redagowaniu strony internetowej muzeum, pisaniu i redagowaniu tekstów informacyjnych i edukacyjnych, tworzeniu i aktualizowaniu zasobów, dodawaniu ilustracji itp.;
 • współpracy w procesie redakcyjnym i wydawniczym książek naukowych i popularnonaukowych, w tym wyborze korespondujących z tekstami ilustracji z otwartych repozytoriów (biblioteki cyfrowe);
 • udziale w procesie uspójniania komunikacji wizualnej muzeum, w tym współpracy ze studiem graficznym, koordynacji wykonania i montażu oznaczeń na terenie muzeum.

Czym zajmuje się Dział Komunikacji Społecznej:

 • organizacją wystaw czasowych, konferencji i seminariów naukowych, spotkań i debat, wizyt studyjnych oraz relacjami muzeum z mediami;
 • prowadzeniem strony internetowej (www.wilanow-palac.pl) z kompendium wiedzy o historii i kulturze staropolskiej: www.wilanow-palac.pl/pasaz, a także profilu muzeum w serwisie Facebook;
 • uspójnianiem identyfikacji wizualnej muzeum, w tym produkcją wybranych materiałów informacyjnych (przewodnik, tablice i tabliczki informacyjne, informacja o ekspozycji);
 • koordynacją współpracy międzynarodowej muzeum w ramach Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich;
 • wydawaniem książek naukowych, popularnonaukowych, tomów konferencyjnych;
 • uczestnictwem w innych projektach muzeum (np. finansowanych ze środków UE).

Oferujemy:

 • umowę o pracę od 1 września 2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy (pierwsza umowa o pracę na okres próbny),
 • pracę w doświadczonym zespole,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV i list motywacyjny w formacie PDF (o objętości nie większej niż 2000 znaków) na adres: komunikacja@muzeum-wilanow.pl z dopiskiem w tytule: praca w DKS.

Na zgłoszenia czekamy do 12 lipca 2019 r.

Z kandydatami/kandydatkami wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji skontaktujemy się do dnia 19 lipca 2019 r.

Nie zapomnij w swoim CV o klauzuli:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji”.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji, o którym mowa w ogłoszeniu oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym - odrębnie na oba ze wskazanych powyżej celów.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji, o którym mowa w ogłoszeniu. A w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych do momentu odwołania zgody.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.


Polecane