Regulamin zwiedzania parku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Prawem chronione: pałac królewski, otaczające go historyczne ogrody oraz parki wilanowski i morysiński, są pomnikiem historii i cennym zespołem przyrodniczym. Zwiedzającym powierzamy nad nimi opiekę. 

Parki i ogrody są częścią muzeum i zgodnie z tradycją otwartym „salonem pałacowym”. Kwatery i aleje przed bramą na dziedziniec pałacowy znajdują się w parku muzealnym, ulica Stanisława Kostki Potockiego należy do Miasta Stołecznego Warszawy, a Potokiem Służewieckim i Jeziorem Wilanowskim zarządza samorząd Województwa Mazowieckiego.

Przyjemność z pobytu w parku i ogrodach oraz podziwiania ich uroków zapewni stosowanie się do podanych niżej zasad, o których przestrzeganie prosimy w imieniu wszystkich zwiedzających. Uchronią one mienie muzeum, będące dobrem publicznym, przed utratą wartości i zniszczeniem. Prosimy w ten sposób o Państwa wkład w ochronę flory i fauny parku.

1. Wstęp do części parku, stanowiącej ogrodową otulinę pałacu, jest płatny przez cały rok, z wyjątkiem czwartków (dzień bezpłatnego zwiedzania).

2. Udział w programie edukacyjnym można zarezerwować po uiszczeniu opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem. Proponujemy zwiedzanie parku lub uczestnictwo w zajęciach przyrodniczych.

3. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać w parku tylko pod opieką osób pełnoletnich.

4. Za zachowanie osób niepełnoletnich prawną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

5. Park, dziedziniec pałacowy i aleje prowadzące z miasta do bramy pałacowej służą wyłącznie spacerom i odpoczynkowi. Rowery prosimy pozostawiać w przeznaczonych dla nich stojakach, znajdujących się obok kasy pałacowej przy ul. Stanisława Kostki Potockiego i głównej alei. 

6. Ze względu na bezpieczeństwo turystów, zabytków oraz fauny i flory w parku przypałacowym nie wolno biegać, jeździć na rowerach i wprowadzać ich na ten teren, korzystać z deskorolek i rolek, drabin, wędek, podbieraków, wioseł, łuków, grać w piłkę i rzutki itp. Z tych samych względów nie jest możliwy wstęp do parku innych zwierząt domowych, niż pies przewodnik opiekujący się osobami niewidzącymi. 

7. Zabronione jest niszczenie parku oraz jego wystroju artystycznego i wyposażenia (turystycznego i technicznego), a w szczególności:

– śmiecenie, 
– chwytanie i płoszenie zwierząt,
– karmienie zwierząt chlebem i innymi produktami,
– wyrywanie i łamanie roślin, 
– chodzenie po łąkach kwietnych i kwaterach ogrodowych,
– zrywanie liści i kwiatów oraz zbieranie ziół, owoców i grzybów,
– wzniecanie i używanie ognia.

8. Park może być strefą ciszy miejskiej, wsłuchiwania się w odgłosy przyrody, podziwiania zabytków, kameralnych rozmów i lektur – dlatego prosimy o nieużywanie przenośnych urządzeń emitujących dźwięki (np. radio, odtwarzacze muzyki), które zakłócają spokój, również urządzeń głośnomówiących używanych przez przewodników.

9. W parku północnym można położyć się na trawie, ciesząc się widokiem na Most Rzymski i Kanał Króla Sobieskiego w rezerwacie przyrody w parku Morysin. 

10. Nie jest możliwe wędkowanie w jeziorze z brzegów parku.

11. Przypominamy, że park jest obszarem publicznym i dlatego nie wolno w nim palić tytoniu i pić napojów alkoholowych ani używać substancji zapachowych uciążliwych dla otoczenia.

12. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia broni palnej oraz niebezpiecznych i ostrych narzędzi.

13. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie parku i przebywanie w nim poza godzinami udostępniania wymaga zezwolenia dyrektora muzeum.

14. Fotografowanie i filmowanie w parku dla celów prywatnych jest możliwe, o ile nie zakłóci ruchu turystycznego i nie przeszkadza turystom, nie uszkodzi roślin, zabytków architektury ogrodowej i urządzeń parkowych oraz nie wyrządzi szkody innym turystom (fizycznej lub związanej z ochroną dóbr osobistych).

15. Zabronione jest latanie dronów i motolotni nad terenem muzeum.

16. Wydarzenia odbywające się na terenie muzeum mogą być przez organizatora rejestrowane w postaci filmów lub zdjęć w celu informowania o działalności muzeum oraz jej dokumentowania i promocji. Nagrania oraz zdjęcia z wydarzeń mogą być publikowane na stronie WWW muzeum, w mediach społecznościowych oraz materiałach informacyjnych przygotowywanych i dystrybuowanych przez muzeum.

17. Wykonanie zdjęć i filmów dla celów komercyjnych jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora muzeum.

18. Zabrania się fotografowania i filmowania części systemów bezpieczeństwa.

19. Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych turystów lub wyrządzenie im szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych.

20. Osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu mogą być pozbawione prawa do zwiedzania parku, bez zwrotu kosztów wstępu.

21. Park jest stale monitorowany przez pracowników ochrony, kamery i systemy bezpieczeństwa. 

22. W parku można realizować specjalne programy pobytu, które w wyjątkowych sytuacjach za zgodą dyrektora muzeum mogą odbiegać od powyższych zasad. Muzeum zastrzega sobie również możliwość zamknięcia parku w przypadku szczególnych przedsięwzięć. 

23. Kwalifikowani pracownicy ochrony na podstawie uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1432 ze zm.) ma prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia muzeum osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu. Z tego tytułu nie przysługują zwiedzającym żadne roszczenia. Osoby wchodzące na teren muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli, między innymi przy użyciu elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby, które odmówią kontroli, nie zostaną wpuszczone na teren muzeum. 

24. Z uwagi na bezpieczeństwo zwiedzających muzeum zastrzega sobie możliwość zamknięcia parku w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak przede wszystkim: porywiste wiatry, silne burze i opady. W przypadku nagłego pogorszenia się pogody zwiedzający powinni niezwłocznie opuścić teren parku i zastosować się do poleceń pracowników ochrony muzealnej.

25. Uprzedzamy zwiedzających, że o ile w parku będą świadkami czynności porządkowych, w tym wymagających pracy urządzeń i pojazdów mechanicznych oraz krótkookresowego zamykania wstępu do niektórych jego fragmentów, będzie to spowodowane koniecznością utrzymania parku w jak najlepszym stanie i tego, że nie wszystkie z zabiegów mogą odbywać się poza godzinami wstępu.

26. Uprzejmie prosimy zwiedzających park o stosowanie się do wskazówek i uwag pracowników muzeum, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo zabytków.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i zapraszamy do odwiedzenia muzeum. 

Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Polecane